ok
0
Koszyk:
0
0
jesteś tutaj:
start / regulamin wróć

Regulamin Sklepu Internetowego Clarena

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego CLARENA, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym CLARENA, dostarczania zamówionych produktów Klientowi będącemu przedsiębiorcą, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówione produkty, dostawy zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep Internetowy CLARENA działający pod adresem www.sklep.clarena.pl prowadzony jest przez Clarena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Clareny 2, 51-361 Wrocław, Wilczyce NIP 896-139-08-45, KRS 0000302611 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie sklep.clarena.pl.

4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.sklep.clarena.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Clarena z ograniczoną działalnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Clereny 2, Wilczyce ,51-361 Wrocław, NIP 896-139-08-45, KRS 0000302611, adres e-mail: zamowienia@clarena.pl b) Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień oraz przetwarzania w celach marketingowych.
c) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim CLARENA skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta.
d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
e) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
f) Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
g) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
h) Realizacja zamówienia- dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
i) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego CLARENA, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego CLARENA oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) posiadanie konta w naszej bazie

6. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego CLARENA, zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego CLARENA, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego CLARENA lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego CLARENA do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego CLARENA, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody Clarena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wilczycach

9. Przeglądanie asortymentu i składanie zamówień przez Klienta w Sklepie Internetowym CLARENA wymaga rejestracji.

10. CLARENA oświadcza, że sprzedawane w sklepie internetowym produkty są wolne od wad. Wyjątek stanowią te produkty, w których opisie jest to wyraźnie zaznaczone.

 

§2 Rejestracja i logowanie

1. Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym CLARENA jest konieczne dokonanie rejestracji.

2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej wybrać zakładkę „rejestracja”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając wymagane dane. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „klikając tutaj”.

4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym CLARENA. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której dane te dotyczyły.

5. Późniejsze logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez użycie numeru NIP jako loginu oraz hasła, które użytkownik otrzyma drogą mailową.

6. Korzystając z usług CLARENA Klient akceptuje zasady zawarte w Regulaminie

7. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Clarena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wilczycach w celach związanych z realizacją sprzedaży. Clarena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wilczycach nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym CLARENA można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie poprzez wskazanie na stronie CLARENA produktu, którym jest zainteresowany i uruchomienie linku ukrytego pod polem "do koszyka". Następnie Klient potwierdza gotowość do zakupu klikając przycisk „zamów”, wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie oraz dowodu zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny). W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: a) wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ewentualnej specyfikacji (kolor, wielkość, itd.), b) adresu dostawy, c) wyboru sposobu płatności; d) wyboru formy udokumentowania translacji (faktura VAT, paragon fiskalny). W celu potwierdzenia transakcji z obowiązkiem zapłaty Klient zobowiązany jest kliknąć przycisk "kupuję i płacę".

3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Internetowy CLARENA zawiadomi o tym fakcie Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Klient będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

 

§ 4 Formy płatności i dostawy

1. Na stronie Sklepu Internetowego CLARENA zamieszczone są przy każdym oferowanym produkcie dwie ceny netto i brutto. Cena jest podawana w złotych polskich oraz nie zawiera informacji na temat kosztów przesyłki.

2. Oferta oraz ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów.

3. Klient może zapłacić za zamówienie wyłącznie przy odbiorze przesyłki.

4. Zamówienie z CLARENA jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

5. Ceny za dostawę wynosi 17,00 zł brutto. Jeżeli Klient dokonał w Sklepie Internetowym zakupu na kwotę powyżej 200 zł brutto, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

 

§ 5 Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.

2. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 48 h w dni robocze od momentu złożenia zamówienia, zamówienie może być zrealizowane w późniejszym terminie na wyraźną prośbę Klienta. CLARENA zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym niż 48 h terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

3. Zamówienie zagraniczne jest realizowane w terminie od 2 do 14 dni roboczych.

4. Zamówienia składane w PLN są realizowane tylko na terenie Polski.

 

§ 6 Warunki reklamacji

1. Reklamacje należy składać poprzez formularz dostępny na stronie http://reklamacje.clarena.pl.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu Internetowego CLARENA reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie CLARENA.

3. Sklep Internetowy CLARENA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu z uwzględnieniem zapisu w ustępie 4 punktu 6 niniejszego Regulaminu.

4. Sklep Internetowy Clarena ma możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w celu oceny, czy zwracany towar nie został uszkodzony i czy nie stracił swojej wartości.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy CLARENA naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Sklep Internetowy Clarena może naprawiać reklamowany produkt tylko raz. W przypadku wystąpienia kolejnej wady Klient ma prawo żądać zwrotu pełnej kwoty, którą uiścił za produkt.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§7 Polityka prywatności

1. Klient  oświadcza, że jego dane podawane podczas procesu rejestracji są prawdziwe.

2. Konto Klienta zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien niezwłocznie zaktualizować swój profil.

3. Klient  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży. Każde inne wykorzystanie danych osobowych Kupującego wymaga jego odrębnej zgody.

4. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto ze sklepu sklep.clarena.pl, w tym celu należy napisać maila na adres kontakt@sklep.clarena.pl w temacie wpisując "usuń". Mail z prośbą o usunięcie konta musi być wysłany z adresu podanego podczas rejestracji.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie sklep.clarena.pl jest Clarena Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wilczycach przy ul. Clareny 2 Każdy zarejestrowany Kupujący ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia.

6. Internetowa przeglądarka stosowana przez Kupującego może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. "cookies"), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

7. sklep.clarena.pl przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu: 1) utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu); 2) tworzenia statystyk oglądalności.

8. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co jednak może wpłynąć na funkcjonalność sklep.clarena.pl

§8 Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego sklep.clarena.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

2. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach sklepu internetowego sklep.clarena.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego sklep.clarena.pl  towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4. Sklep Internetowy sklep.clarena.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Sklep Internetowy sklep.clarena.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

7. Właściciel sklepu jest producentem (wprowadzającym do obrotu na teren RP) sprzedawanych przez siebie produktów.

8. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela sklepu sklep.clarena.pl jest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.

9. Sklep Internetowy sklep.clarena.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy sklep.clarena.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego sklep.clarena.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 09.11.2015 roku.

 

Ochrona danych osobowych Klientów

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.